ALBUM

ALBUM

∀GUNDAM ORIGINAL SOUND TRACKS

INFORMATION

1999-07-23,STAR CHILD released for CD See also related albums
JAN/EAN:4988003232818

TRACKS

すべて関係
一部関係

MUSICIAN

Warsaw Philharmonic Orchestra with Warsaw Chorus, Kazimierz Adamski, Yoko Kanno, Keishi Urata, Tsuneo Imahori, Masayoshi Furukawa, Hitoshi Watanabe, Yasuo Sano, Mataro Misawa, Kifu Mitsuhashi, Eric Miyashiro, Hideyo Takakuwa, Satoshi Shoji, Rieko Hirohara, Josuke Ohhata, Yuichiro Goto, Hajime Mizoguchi, Gey's Ax